Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TINYPARKS BV

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 3. Totstandkoming Overeenkomst en Reserveren
 4. Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst
 5. Financiële bepalingen
 6. Verplichtingen Recreant en (Mede)recreant
 7. (Gebruik) Accommodatie
 8. Faciliteiten (in of buiten het Park)
 9. Reisinformatie
 10. Klachten
 11. Reissom en kosten
 12. Aansprakelijkheid
 13. Privacy
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 15. Overige bepalingen Parkreglement

Reglement groepen en/of specifieke gevallen

 1. DEFINITIES

Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Ondernemer is aangegaan.

Accommodatie: alle vakantieverblijven t.b.v. recreatieve doeleinden (zoals bijv. een tent, (sta)caravan, bungalow, appartement, kampeerplaats e.d.).

Accommodatieverstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder van de in verhuur uit te geven Accommodatie.

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een Accommodatie bij de Accommodatieverstrekker tussen Recreant en Ondernemer.

Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten de Parken waarvan op basis van de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.

Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of Voorzieningen van de Parken, evenals bezoekers van het Park.

Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.

Ondernemer: de partij waarmee de Recreant een Overeenkomst aangaat. Deze is aangegeven onderaan het kostenoverzicht.

Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.

Park: het park waarin een Accommodatie zich bevindt.

Parkreglement: het reglement dat de Accommodatieverstrekker hanteert voor het Park.

Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat.

Reissom: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten.

Schriftelijk: per brief of email.

Waarborgsom: een bedrag dat in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade /extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Gast wordt veroorzaakt. Ook eventuele openstaande posten kunnen met de Waarborgsom worden verrekend. De Waarborgsom wordt binnen 7 dagen na vertrek teruggestort mits het rekeningnummer van de Recreant bekend is en geen schade als boven aangegeven is geconstateerd.

Website: de website(s) van de Ondernemer die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst

Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

2

 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Ondernemer en Recreant betreffende huur van Accommodaties. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.

 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN RESERVEREN

Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die Overeenkomst kan tot stand komen aan de receptie van het Park maar ook middels reservering.

Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Recreant die 21 jaar of ouder is. Indien de Recreant jonger dan 21 jaar is, kan de Ondernemer bijkomende voorwaarden stellen.

Indien de Mederecreanten van de Recreant jonger dan 21 jaar zijn, dient de Recreant gedurende het volledige verblijf van die Mederecreanten die Mederecreanten te vergezellen.

Er kan zowel online als telefonisch een Accommodatie worden gereserveerd. Deze twee manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.

Online reserveren:

 • Er komt een Overeenkomst tot stand indien:
  1. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden;
  2. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “plaats uw boeking”, en;
  3. de Ondernemer de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd.
 • Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt bevestigd met een e-mail aan de Recreant of op dringend verzoek van de Recreant per post, dat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant.
 • Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets misgegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan.

Telefonisch reserveren:

De Recreant kan ook telefonisch een reservering plaatsen.

Met een telefonische reservering komt een Overeenkomst meteen tot stand.

Kostenoverzicht

Na controle en verwerking van de via de Website geplaatste of telefonische reservering, ontvangt de Recreant van de Ondernemer een kostenoverzicht per e-mail (of eventueel op verzoek van de Recreant per post). Als dit kostenoverzicht niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, eerder kan door de Recreant geen aanspraak op de reservering worden gedaan. Eventuele onjuistheden in het kostenoverzicht dienen binnen 24 uur aan de Ondernemer te worden doorgegeven.

Herroepingsrecht

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodatie.

Recreant

 • De Recreant moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken.
 • De Recreant is aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen en voor alle Gasten die de Recreant op het Park bezoeken.
 • Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant.
 1. ANNULEREN OF WIJZINGEN VAN DE OVEREENKOMST

Annuleren door Recreant

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan de Ondernemer doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.

Na annulering ontvangt de Recreant van de Ondernemer een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven.

Naast de verschuldigde reserverings- en eventuele voorkeurskosten (en eventuele premies van de verzekeringen) is de (Mede)Recreant de volgende bedragen aan de Ondernemer verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor Aankomst: 15% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor Aankomst: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor Aankomst: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1dag (inclusief) voor Aankomst: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de dag van Aankomst of later: 100% van de reissom.

Annulering door de ondernemer

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Ondernemer gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

 1. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker).
 2. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker).

De ondernemer stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de Ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder dat de Ondernemer aan de Recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wijzigen

Wanneer een Recreant een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 28 dagen voor Aankomst.

De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn.

Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.

Indeplaatsstelling:

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk aangeven bij de Ondernemer.

Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend.

Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

 1. FINANCIËLE BEPALINGEN

Betalen

Na bevestiging van de reservering moeten de kosten worden voldaan: Binnen 2 dagen: 100% van de rekening.

Het totaalbedrag van het kostenoverzicht moet altijd volledig voldaan zijn voor Aankomst.

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wanneer de Ondernemer niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is hij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden (te annuleren) en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen

 1. VERPLICHTINGEN RECREANT EN (MEDE)RECREANT

De Recreant en Mederecreant en hun eventuele Gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en het Parkreglement nakomen.

Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van de Ondernemer. Bovendien geeft dit de Ondernemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 1. (GEBRUIK) ACCOMMODATIE

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

 • De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de receptie van het Park.
 • Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan de receptie van het Park te worden gemeld en dient direct te worden betaald.
 • Als de Accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de Ondernemer gerechtigd zijn schade te verrekenen met de waarborgsom.
 • De Accommodatie mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de huurder van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Maximaal toegestane personen
Het gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de Website is niet toegestaan. De Ondernemer kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie.

Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Ondernemer.

Huisdieren

Huisdieren zijn enkel toegestaan als dit uitdrukkelijk staat aangegeven.

 • Aanmelding van huisdieren na de reservering zal beschouwd worden als een wijziging.
 • Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de Ondernemer om de toegang tot het Park en/of de Accommodatie te weigeren.
 • Aan het meenemen van huisdieren zijn extra (schoonmaak)kosten verbonden.
 • Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de daaraan gestelde gezondheids-en inentingseisen die gelden in het land waarin de Accommodatie is gelegen. Het niet voldoen aan deze eisen of het niet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan deze eisen, kan aanleiding zijn voor de Ondernemer om het huisdier niet in de Accommodatie of het Park toe te laten.

De Recreant is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de Accommodatie of het Park.

 1. FACILITEITEN (IN OF BUITEN HET PARK)

Openingstijden en kosten

In de beschrijving van de Accommodatie op de Website, wordt informatie verstrekt over de Faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de openingstijden en de eventuele kosten. Indien er geen kosten vermeld worden voor het gebruik van Faciliteiten, betekent dit niet dat het gebruik van deze Faciliteiten gratis is.

 1. KLACHTEN

Indien een Gast tijdens het verblijf op het Park een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de receptie en/of de manager van het Park teneinde de Ondernemer in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot twee weken na thuiskomst de klacht Schriftelijk ingediend worden via contact@tinyparks.nl of per post t.a.v. TinyParks, Europalaan 500 unit 3.W.3, 3526KS Utrecht. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Gast en alle andere informatie die voor de Ondernemer bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn.

6

 1. REISSOM EN KOSTEN
 • Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
 • Ondernemer behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.
 • Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte Reserveringen.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • Ondernemer en Accommodatieverstrekker zijn niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook.
 • Het gebruik van de Accommodatie en van alle Faciliteiten en diensten op het Park is voor eigen risico van de (Mede)Recreant.
 • Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het Park en/of de Accommodatie.
 • De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.

Aansprakelijkheid Recreant

 • Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Recreant.
 1. PRIVACY

Een verwijzing naar de privacyverklaring van de Ondernemer ontvangt u in uw kostenoverzicht en kunt u op de website terug vinden.

 1. TOEPASSELIJKRECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 • Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 • Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg. Indien de Recreant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de Recreant een termijn gegund van tenminste één maand nadat de Ondernemer zich Schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

7

 1. OVERIGE BEPALINGEN

De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de Ondernemer te melden

PARKREGLEMENT

Samen met de Algemene Voorwaarden van TinyParks zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen de Recreant en Ondernemer vormt samen met het Parkreglement van onze franchisenemer één geheel. De recreant dient het Parkreglement juist na te leven. Het parkreglement van de franchise locatie prefereert, indien geval van tegenspreken, boven deze algemene voorwaarden.  Wij hopen dan ook op uw medewerking en begrip.

Aankomst en vertrek

In de aanreisinformatie is aangegeven vanaf welk tijdstip de Accommodatie beschikbaar is.

Bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich bij aankomst bij de receptie van het Park te melden. Zij worden geacht na het uitchecken het Park verlaten te hebben. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van de manager van het Park. Mochten bezoekers willen overnachten, dan dient dat bij de receptie van het Park te worden gemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé. De Ondernemer behoudt zich het recht voor logees te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan de in het Parkreglement gestelde regels. Gasten van de Recreant dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de Recreant. De Recreant dient ervoor te zorgen dat zijn Gasten op de hoogte zijn van de voor hen relevante geldende regels zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden en het Parkreglement.

Energie (water/stroom)

Bij stroomuitval zal de Gast eerst de eigen zekeringen controleren alsmede de zekering in het stroomkastje alvorens de terreindienst te roepen. De elektrische apparaten dienen bij een stroomstoring te worden uitgeschakeld als deze niet automatisch uitgeschakeld zijn.

Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van toiletgebouwen of andere (openbare) gebouwen of zaken zoals lantaarnpalen.

Het is niet toegestaan een elektrische auto op te laden anders dan op de hiervoor ingerichte en als zodanig aangeduide parkeerplaatsen. Overtreden van deze regel kan leiden tot een eventuele borginhouding.

Faciliteiten van het Park

Het gebruik van de Faciliteiten van het Park geschiedt op eigen risico.

Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen.

Gebruik Accommodatie

De Accommodaties beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in de Accommodatie hoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere Accommodaties worden verplaatst.

De Gast is verplicht de Accommodatie en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.

Indien de Gast niet aanwezig is in, om of op de Accommodatie, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de Accommodatie (en in geval van kampeerplaatsen op de Accommodatie) te zijn opgeruimd, te zijn opgeborgen en uit het zicht te zijn geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de Accommodatie worden geplaatst.

Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen bij of op Accommodaties (waaronder ook kampeerplaatsen) zonder toestemming van de manager van het Park of de bewaking.

Drones zijn niet toegestaan zonder toestemming van de manager van het Park of de bewaking.

Huisdieren

Voor zover huisdieren in het Park worden toegelaten geldt het volgende:

 • Niet gekooide huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen een Accommodatie en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere Gasten van het Park.
 • De huisdieren dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden uitgelaten. Indien dergelijke uitlaatplaatsen niet aanwezig zijn, dienen de huisdieren buiten het Park te worden uitgelaten op de toegestane plaatsen. Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van het huisdier zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling.
 • Huisdieren worden niet toegelaten in openbare gelegenheden op het Park, zoals zwembaden, horecagelegenheden, supermarkten etc. tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld.

Hygiëne en onderhoud

Het is niet toegestaan vogels of andere dieren, anders dan huisdieren, in het Park te voeren. Het achterlaten van etenswaren in het Park is in verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte ten strengste verboden.

Afval dient in de daarvoor bestemde (gescheiden) containers te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het Park te plaatsen. Het afval dient verpakt te zijn in gesloten plastic zakken.

Grof afval zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, grondkleden etc. mogen niet in het Park worden achtergelaten, tenzij met toestemming van de manager van het Park op een daartoe aangewezen plaats.

Het is niet toegestaan in de containers groenafval (snoei- en maaiafval) te deponeren.

Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan.

Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.

Wildplassen is niet toegestaan en kan een eventuele borginhouding tot gevolg hebben.

Ingebruikname kampeerplaats

De Ondernemer behoudt zich het recht voor aanwijzingen te (laten) geven ter zake van het plaatsen van Kampeermiddelen.

Afvoerwater dient te allen tijde in een daartoe bestemde tank te worden opgevangen. Indien een afvoermogelijkheid aanwezig is, dient deze te worden gebruikt.

Het storten van vuilwater buiten de daartoe bestemde afvoerplaats is ten strengste verboden.

Gebruik en Inlevering sleutels, pasjes etc.

Bij het verlies van sleutels/pasjes etc. worden kosten in rekening gebracht. (ter zake van sleutels is dit een bedrag van € 115,00). Het is niet toegestaan sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen dan (Mede)Recreanten.

Bij vertrek dienen alle sleutels die de Gasten ten behoeve van hun Accommodatie hebben ontvangen, te worden ingeleverd bij de receptie van het Park.

(Nacht)rust en overlast

Gasten van het Park dienen zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan de Ondernemer of andere Gasten redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.

Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Gasten dienen deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen. Het kan zijn dat op een specifiek park te tijden afwijken. Dit wordt bij inchecken aangegeven en staat in het parkreglement.

Het is niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op een dusdanige manier te gebruiken dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een andere Gast staat de overlast in principe vast.

Openbare dronkenschap is verboden Het is een Gast niet toegestaan om buiten de Accommodatie, anders dan op het daarbij behorende terras, geopende flessen en/of blikken alcoholhoudende drank(en) bij zich te hebben”.

Op de meeste Parken is ook een bewakingsdienst aanwezig. Instructies van het personeel (met inbegrip van deze bewakingsdienst) dienen meteen te worden opgevolgd.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de Accommodatie te (laten) verrichten.

Spoedeisende storingen die aan de receptie van het Park zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk Opgelost.

De Ondernemer heeft altijd het recht de verhuurde Accommodaties te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de Gast recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft de Ondernemer het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur)sommen. De Ondernemer zal een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag de Ondernemer afzien van een dergelijke aankondiging.

Parkeren

In het algemeen wordt één motorvoertuig per Accommodatie toegestaan tenzij anders aangegeven. Motorvoertuigen van bezoekers worden niet toegelaten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor het op een Park geldende parkeerbeleid te wijzigen.

Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen .

Indien het is toegestaan een motorvoertuig bij een kampeermiddel te plaatsen, dient deze binnen de kampeerplaats te worden geparkeerd. Parkeren op lege kampeerplaatsen is niet toegestaan. Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden.

Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt de Ondernemer zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen en/of een wielklem aan te brengen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende Gast komen.

Post/telefoon

De binnenkomende post wordt op alfabetische volgorde (op familienaam) in de postvakken bij de receptie van het Park gelegd. De post wordt in daartoe bestemde vakken geplaatst. Het afhalen van poststukken valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de Gast. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde poststukken.

Sanitaire voorzieningen

Het is niet toegestaan toiletgebouwen die zich op het terrein bevinden, te gebruiken voor andere zaken dan waar deze voor bedoeld zijn. De gemeenschappelijke toiletgebouwen worden enkele malen per dag gereinigd. Van de Gast wordt verwacht dat deze de gebouwen na gebruik schoon achterlaat.

Kinderen onder de 6 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene gebruik maken van het toiletgebouw.

Veiligheidseisen

De Gast is verplicht om alle verkeer- en veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van het personeel meteen op te volgen.

Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van motorvoertuigen en overige obstakels.

Het is niet toegestaan in het park reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of motorvoertuigen te wassen tenzij daarvoor een expliciete mogelijkheid wordt geboden.

Het is verboden schade- of sloopauto’s, aanhangers of andere voer- en/of vaartuigen, evenals andere mogelijk aan het gebruik onttrokken goederen of stoffen op het terrein te parkeren of in opslag te hebben.

De normale verkeersregels zijn van toepassing in het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het Park voor alle voertuigen 10 km per uur, tenzij expliciet anders aangegeven. Uitsluitend bestemmingsverkeer is toegestaan. Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.

Het is verboden om in het Park gebruik te maken van zelf meegebrachte scooters, brommers, elektrische step en/of overige elektrisch voortbewogen vervoermiddelen (m.u.v. auto en/of scootmobiel). In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de manager van het Park, kan een ontheffing worden verleend van dit verbod. Deze ontheffing geldt uitsluitend wanneer deze Schriftelijk is verstrekt.

Op het Park is open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden.

Het gebruik van een barbecue in het Park is toegestaan mits hierbij gebruikt gemaakt wordt voor de daarbij bedoelde plekken. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.

In verband met brandgevaar mogen weggooibarbecues niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze nog niet gedoofd en afgekoeld zijn.

Zelf meegenomen elektriciteit-, gas en/of waterinstallaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Bij het huren van een kampeerplaats is het gebruik van flessengas (propaan of butaan) toegestaan met een maximum van 45 liter per fles en een maximum van 2 flessen per kampeermiddel. Deze flessen moeten buiten het kampeermiddel geplaatst zijn en mogen niet ingegraven worden. Er dient altijd voldoende ventilatie te zijn. Het gebruik van gasflessen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Gast die deze gebruikt.

LPG tanks anders dan gebruikt voor de aandrijving van een motorvoertuig, zijn verboden.

Olieverwarming is eveneens verboden.

Gasslangen mogen enkel gebruikt worden als ze goedgekeurd zijn. Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen (oranje) mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. De Ondernemer is gerechtigd om een en ander te (laten) controleren, in welk geval de (Mede)Recreant gehouden is om op eerste verzoek daar medewerking aan te verlenen.

Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de Gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.

Tevens is het verboden:

 • alcohol te gebruiken buiten de Accommodatie en/of buiten de horecagelegenheden.
 • (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • op, om en in de Accommodatie, tapinstallaties met drukcilinders voorhanden te hebben.
 • Volgens de wet verboden wapens in bezit te hebben.

Verloren/gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie van het Park worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel al vertrokken Gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze Gast aan hem of haar worden nagezonden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat de eigenaar het bezit hiervan heeft prijsgegeven. Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang.

Alle Gasten dienen de in de Algemene Voorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de Ondernemer en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook strikt op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden.

In geval van overtreding van deze voorwaarden en regels evenals in geval van het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, is de Ondernemer gerechtigd de Gast te verwijderen van het Park waarbij verdere toegang tot het Park zal worden ontzegd, zonder dat de Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van en/of korting op de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van de Ondernemer om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt. Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter vrije beoordeling van de Ondernemer, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Gast de toegang tot het Park worden ontzegd. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom van de Recreant te verlangen. Indien die extra waarborgsom niet onverwijld wordt voldaan, is de Ondernemer gerechtigd de Gast die de waarschuwing heeft gekregen, van het Park te (laten) verwijderen en hem/haar de toegang daartoe te ontzeggen.

REGLEMENT GROEPEN EN/OF SPECIFIEKE GEVALLEN

 

Algemeen

 

De Ondernemer behoudt zich het recht voor in bepaalde situaties en periodes een extra waarborgsom te vragen. Op grond hiervan is de Ondernemer gerechtigd aan elke Groep (of Gezin) een waarborgsom van minimaal € 50,00 tot € 500,= per persoon in rekening te brengen.

De Recreant die heeft geboekt voor een Groep wordt verzocht zich te allen tijde bij aankomst van de Groep bij de receptie te melden. De Ondernemer zal hem (kunnen) vragen om zijn identiteitsbewijs te tonen en hem tevens (kunnen) verzoeken om opgave van de namen van de Groepsleden. Daarnaast zal de verschuldigde waarborgsom van € 50,00 per persoon moeten worden voldaan.

Iedere Gast is op eerste verzoek van de Ondernemer of diens (bewakings)personeel verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen.

De Gasten aanvaarden de gemeenschapsnormen en zullen geen activiteiten uitvoeren, die verontreinigend, gevaarlijk, schadelijk, storend, ongezond en/of overlast veroorzakend voor de omgeving zouden kunnen zijn.

Op de meeste Parken is ook een bewakingsdienst aanwezig. Instructies van het personeel (met inbegrip van deze bewakingsdienst) dienen meteen te worden opgevolgd.

 

Indien bij aankomst, of tijdens verblijf wordt geconstateerd dat er sprake is van alleenreizende jongeren (personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die 21 jaar of ouder zijn), terwijl de boeking is verricht door een derde die 21 jaar of ouder is, behoudt de Ondernemer zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van de reissom.

De Recreant die boekt terwijl alle Mederecreanten jonger zijn dan 21 jaar, dient te allen tijde de Groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze Recreant niet is gearriveerd of eerder is vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de Groep beschouwd als “alleenreizende jongeren” en zal deze als zodanig behandeld worden conform de Algemene Voorwaarden en het onderhavige Parkreglement.

 

Gevolgen van het overtreden van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen

 

 • In geval van overtreding van dit Parkreglement en/of de Algemene Voorwaarden, zal in principe eerst een waarschuwing gegeven worden waarbij, als dat nog niet bij aankomst in het park is gebeurd, een extra waarborgsom betaald dient te worden van minimaal € 50,00 tot € 500,= per persoon. Deze eerste waarschuwing zal Schriftelijk worden uitgereikt.
 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar in ieder geval bij een tweede overtreding, zullen de Recreant en meereizende Mederecreanten een boete verbeuren van minimaal € 50,00 tot € 500,= per persoon, welke boete met de eventueel betaalde (extra) waarborgsom kan worden verrekend, onverminderd het recht aanvullende schadevergoeding bij hen in rekening te brengen. In gevallen waarin nog geen waarborgsom is betaald, dient deze boete bij de receptie/beveiliging van het Park te worden voldaan. Indien de boete niet vóór vertrek wordt voldaan, zal deze door middel van een factuur in rekening gebracht worden.
 • Indien een overtreding naar het oordeel van de Ondernemer zo ernstig is dat voortzetting van de Overeenkomst niet van hem verlangd kan worden, is de Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden (zonder voorafgaande waarschuwing). De gehele Groep (of Gezin) zal dan onmiddellijk van het Park worden verwijderd en de toegang worden ontzegd, zonder restitutie van de Reissom inclusief bijkomende kosten en de betaalde waarborgsommen. In dat geval zal dit Schriftelijk ter plaatste worden medegedeeld.
 • Bij het geven van een (eerste) waarschuwing dient de Recreant of een van de Mederecreanten hiervoor (ook namens de Groep of het Gezin) te tekenen. Bij het niet tekenen wordt dit gezien als een weigering zich aan de regels van het Park te houden en kan de Ondernemer overgaan tot het ontbinden van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en ontzegging van de toegang zonder restitutie van de betaalde Reissom en de betaalde waarborgsommen.

 

Onvoorziene gevallen

In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene Voorwaarden of dit Parkreglement beslist het Nederlands recht.

Boeken

januari 2022

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

februari 2022

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
0 Volwassenen
0 Kinderen
Pets
Formaat
Prijs
Voorzieningen
Faciliteiten

Compare listings

Compare
Chat openen